Preguntes Freqüents

#AyuntamientoTransparencia

Preguntes Freqüents

PUBLICITAT ACTIVA

Es pot publicar en aquest portal més informació de la qual diu la Llei de Transparència?

Si, aquest portal ja publica informació addicional que es pretén anar incrementant. La llei estableix obligacions de mínim.

Cal publicar les resolucions de compatibilitat dels funcionaris amb noms i cognoms?

Si, la llei indica que s'han de publicar les resolucions de compatibilitat dels empleats públics (article 8.1g) de la llei de transparència). Per tant, es refereix a l'acord íntegre, amb identificació del funcionari afectat.

Cada quant temps s'actualitza la informació que es publica?

La llei indica que la informació ha d'estar actualitzada, per la qual cosa la periodicitat de l'actualització dependrà de la naturalesa de la informació. Es procura que mai transcórrega més d'un mes des que es produeixen les novetats i fins que es traslladen al portal.

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Pot un estranger/a presentar una sol·licitud d'informació?

Sí. La llei de transparència reconeix l'exercici del dret d'accés a totes les persones.

I una persona que no residisca a Espanya?

Sí, es tracta d'un dret universal.

Pot presentar una sol·licitud d'informació una persona menor d'edat?

No. El Codi Civil reconeix la capacitat d'obrar als majors de 18 anys.

Si es tracta de menors o de persones representades s'ha d'exigir que acrediten la representació en una sol·licitud d'accés a la informació?

Sí. Ho exigeix la vigent Llei 39/2015, 1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si es demana informació en format reutilitzable, es té dret a la conversió de la informació que tinga l'administració en algun d'aqueixos formats?

La llei indica que la informació haurà de publicar-se preferentment en formats reutilitzables. Per a respondre una sol·licitud d'informació no existeix obligació de transformar la informació en un format diferent.

Es pot demanar només informació generada o elaborada des de la data d'entrada en vigor de la llei de transparència?

No. El concepte d'informació pública es refereix a informació que obre en poder dels subjectes obligats en el moment de la sol·licitud, independentment de la seua data. Es pot, per tant, sol·licitar informació pública generada abans de l'entrada en vigor de la llei.

És necessari per a tramitar una sol·licitud que s'invoque la llei de transparència?

No és necessari ja que ha d'atendre's als termes de la sol·licitud i comprovar si la seua naturalesa és la d'una sol·licitud d'informació a l'empara de la llei de transparència.

No obstant açò, quan el titular del dret el siga també d'un altre de similars característiques l'objecte de les quals siga l'accés a la informació (per exemple, regidors o diputats d'Assemblees Legislatives) la sol·licitud haurà d'aclarir, específicament, que el dret que s'està exercint amb la mateixa és el previst en la llei de transparència.

Es pot cobrar una taxa o preu públic per contestar a una sol·licitud d'accés?

Sí, però ha de ser regulat i únicament per al cobrament de les despeses de material utilitzat. L'exercici del dret d'accés en si és gratuït.

S'ha de tramitar per la llei de transparència la sol·licitud d'accés d'un interessat a un expedient administratiu?

Si l'expedient aquesta en curs, la sol·licitud d'accés ha de tramitar-se per les normes pròpies del procediment administratiu.