Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dissabte, 6 abril 2019

Retribucions

Última actualització 16/05/2020

El Ple municipal va adoptar, en sessió de 20 de juny de 2019, l'acord que es reprodueix a continuació:

Les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats i dietes a percebre pels membres de la Corporació seran les següents, acordant realitzar modificació de les bases d'execució del pressupost vigent en el pròxim ple que se celebre:

La indemnització a percebre pels Regidors que no tinguen dedicació exclusiva (no alliberats) per raó de l'assistència a les reunions o sessions dels òrgans col·legiats que formen part, serà el següent:

- Ple i Junta de Govern Local: 250 euros, a excepció dels plens extraordinaris que no tindran indemnització.

- Comissions Informatives: 240 euros

- Consells no reglats: 80 euros

Les quantitats ressenyades tindran les següents limitacions:

a) No es podrà percebre per aquest concepte quantitat superior a 2.000 euros per mes per als regidors que forma part de la Junta de Govern Local, d'1.500 euros per mes per als regidors amb delegacions sense formar part de la Junta de Govern Local, i 1.000 euros per mes a la resta de regidors. Les anteriors limitacions s'incrementaran en 100 euros per als regidors que siguen portaveus titulars dels corresponents grups polítics.

b) En cas de celebrar-se dos o més sessions de Ple o de qualsevol altre òrgan col·legiat en un mateix dia natural, i no transcorrent entre la finalització d'una i l'inici de la següent almenys dues hores completes, es percebrà la quantia corresponent a una sola sessió.

Retribucions anuals brutes