Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Alcaldia

L' Alcalde és el President de la Corporació, triat per i entre els Regidors en la sessió constitutiva de l'Ajuntament. Les competències de l'Alcalde estan delimitades en l'article 21 de la Llei de Bases del Règim Local. Són entre unes altres:

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Contractar dins de la seua competència.
 • Atorgar llicències.
 • Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost en vigor.
 • Exercir la prefectura superior de tot el personal.
 • Exercir la potestat sancionadora.
 • Dictar bàndols.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, Junta de Govern i altres òrgans col·legiats d'àmbit municipal.
 • Exercir accions judicials i administratives en defensa de l'Ajuntament també en matèries de la seua competència.
 • Dictar ordres, circulars o instruccions.

Decret de l'alcaldia 2019/676, de 17 de juny, sobre delegacions generals a favor de membres de la corporació, modificat pel decret 2019/688, de 19 de juny

Decret de l'Alcaldia número 2019/677, de data 17 de juny, sobre delegacions especials de l'alcalde en membres de la corporació, consolidat amb el Decret 2019/750, de 27 de juny

Decret de l'Alcaldia número 2019/674, de 17 de juny, sobre delegació d'atribucions de l'alcalde en la Junta de Govern Local