Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Alcaldia

Última actualització 05/06/2020

L' Alcalde és el President de la Corporació, triat per i entre els Regidors en la sessió constitutiva de l'Ajuntament. Les competències de l'Alcalde estan delimitades en l'article 21 de la Llei de Bases del Règim Local. Són entre unes altres:

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Contractar dins de la seua competència.
 • Atorgar llicències.
 • Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost en vigor.
 • Exercir la prefectura superior de tot el personal.
 • Exercir la potestat sancionadora.
 • Dictar bàndols.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, Junta de Govern i altres òrgans col·legiats d'àmbit municipal.
 • Exercir accions judicials i administratives en defensa de l'Ajuntament també en matèries de la seua competència.
 • Dictar ordres, circulars o instruccions.

Decret 2020/582, de 14 d’abril, de delegació d'atribucions de l'alcaldia en la junta de govern local després de l'avocació decretada per resolució 2020/538, de 16 de març, i de reactivació de diferents òrgans col·legiats.

Decret 2020/538, de 16 de març, d'avocació de les atribucions delegades per l'Alcaldia a la Junta de Govern Local amb motiu de la crisi sanitària

Delegació de competències generals de l'alcalde en membres de la corporació. Text consolidat

Delegació de competències especials de l'alcalde en membres de la corporació. Text consolidat

Decret de l'Alcaldia número 2019/674, de 17 de juny, sobre delegació d'atribucions de l'alcalde en la Junta de Govern Local