Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimarts, 3 juliol 2018

Béns immobles e inventari de vehicles

Béns

L'inventari de béns i drets, que almenys inclourà els béns immobles de domini públic i una relació de béns mobles de valor històric artístic o d'alt valor econòmic, en els termes en què es desenvolupe reglamentàriament. Així mateix s'informarà sobre el nombre de vehicles oficials....

Inventari de Vehicles