Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Comissions informatives

Són òrgans en què estan representats tots els grups polítics que integren la corporació.

La seua missió fonamental consisteix en:

  • L'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple -o de la Junta de Govern quan actue amb competències delegades pel Ple-.
  • L'estudi, informe o consulta d'aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern i de l'alcalde quan els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells.
  • El seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostenten delegacions.