Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Consells sectorials

La seua finalitat és la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals.

Els Consells Sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i, si escau, proposta, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat al qual corresponga cada Consell.