Accés a la informació

#DéniaTransparent

Divendres, 8 febrer 2019

Junta de govern local

La Junta de Govern Local té com a atribució pròpia i indelegable l'assistència permanent a l'alcalde en l'exercici de les seues atribucions, així com aquelles altres atribucions que li deleguen l'alcalde o el Ple de la Corporació i aquelles que, expressament, li assignen les lleis.

S'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per ell, donant al Ple.

Sessions ordinàries tots els dimecres a les 13 hores (acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en sessió de 22 de juny de 2015)

Cristina Morera Vengut
1ª tinent d'alcalde i regidora delegada en matèria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Mª Josep Ripoll Berenguer
Portaveu, 2ª tinent d'alcalde
Francesc Josep Roselló Sirerol
3r tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria d'Hisenda, Personal, Modernització i Promoció Econòmica
María Teresa Pérez Conejero
4ª tinent d'alcalde i regidora amb delegació en matèria de Transició Ecològica
Javier Guy Scotto di Tella Manresa
5º tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria de Protecció Ciutadana i amb delegació especial en matèria d'Igualtat i Diversitat.
Elisabet Cardona Almiñana
6ª tinent d'alcalde i regidora delegada en matèria de Polítiques del Major.
Raúl David García de la Reina Martínez
7º tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria Sociocultural.

Decret de l'Alcaldia 2019/678, de 17 de juny, sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local

Decret de l'Alcaldia número 2019/674, de 17 de juny, sobre delegació d'atribucions de l'alcalde en la Junta de Govern Local

Actes