Accés a la informació

#DéniaTransparent

Preguntes Freqüents

Adaptades a partir de la publicació “100 preguntes sobre Transparència”, editada pel Consell de Transparència i Bon Govern

PUBLICITAT ACTIVA

QÜESTIONS GENERALS

Es pot publicar en aquest portal més informació de la qual diu la Llei de Transparència?

Si, aquest portal ja publica informació addicional que es pretén anar incrementant. La llei estableix obligacions de mínim.

Cal publicar les resolucions de compatibilitat dels funcionaris amb noms i cognoms?

Si, la llei indica que s'han de publicar les resolucions de compatibilitat dels empleats públics (article 8.1g) de la llei de transparència). Per tant, es refereix a l'acord íntegre, amb identificació del funcionari afectat.

FORMALITZACIÓ DE LA PUBLICACIÓ

Cada quant temps s'actualitza la informació que es publica?

La llei indica que la informació ha d'estar actualitzada, per la qual cosa la periodicitat de l'actualització dependrà de la naturalesa de la informació. Es procura que mai transcórrega més d'un mes des que es produeixen les novetats i fins que es traslladen al portal.

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

TITULARS DEL DRET D'ACCÉS

Pot un estranger/a presentar una sol·licitud d'informació?

Sí. La llei de transparència reconeix l'exercici del dret d'accés a totes les persones.

I una persona que no residisca a Espanya?

Sí, es tracta d'un dret universal.

Pot presentar una sol·licitud d'informació una persona menor d'edat?

No. El Codi Civil reconeix la capacitat d'obrar als majors de 18 anys.

Si es tracta de menors o de persones representades s'ha d'exigir que acrediten la representació en una sol·licitud d'accés a la informació?

Sí. Ho exigeix la vigent Llei 39/2015, 1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

OBJECTE DEL DRET D'ACCÉS

Si es demana informació en format reutilitzable, es té dret a la conversió de la informació que tinga l'administració en algun d'aqueixos formats?

La llei indica que la informació haurà de publicar-se preferentment en formats reutilitzables. Per a respondre una sol·licitud d'informació no existeix obligació de transformar la informació en un format diferent.

Es pot demanar només informació generada o elaborada des de la data d'entrada en vigor de la llei de transparència?

No. El concepte d'informació pública es refereix a informació que obre en poder dels subjectes obligats en el moment de la sol·licitud, independentment de la seua data. Es pot, per tant, sol·licitar informació pública generada abans de l'entrada en vigor de la llei.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

És necessari per a tramitar una sol·licitud que s'invoque la llei de transparència?

No és necessari ja que ha d'atendre's als termes de la sol·licitud i comprovar si la seua naturalesa és la d'una sol·licitud d'informació a l'empara de la llei de transparència.

No obstant açò, quan el titular del dret el siga també d'un altre de similars característiques l'objecte de les quals siga l'accés a la informació (per exemple, regidors o diputats d'Assemblees Legislatives) la sol·licitud haurà d'aclarir, específicament, que el dret que s'està exercint amb la mateixa és el previst en la llei de transparència.

Es pot cobrar una taxa o preu públic per contestar a una sol·licitud d'accés?

Sí, però ha de ser regulat i únicament per al cobrament de les despeses de material utilitzat. L'exercici del dret d'accés en si és gratuït.

S'ha de tramitar per la llei de transparència la sol·licitud d'accés d'un interessat a un expedient administratiu?

Si l'expedient aquesta en curs, la sol·licitud d'accés ha de tramitar-se per les normes pròpies del procediment administratiu.

Quin és el termini de què disposa l'Ajuntament per a resoldre la sol·licitud i notificar-la?

La resolució en la qual es concedisca o denegue l'accés haurà de notificar-se al sol·licitant i als tercers afectats que així ho hagen sol·licitat en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per a resoldre.

Aquest termini podrà ampliar-se per un altre mes en el cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita així ho facen necessari i prèvia notificació al sol·licitant.

Es pot suspendre el termini per a dictar i notificar una resolució d'accés a la informació?

Sí, en els següents casos: quan es demane al sol·licitant que esmene deficiències, quan s'òbriga termini per a al·legacions dels interessats o quan es demane un informe que siga necessari per a resoldre la sol·licitud.

Ha de contestar l'Administració encara que s'haja produït silenci administratiu?

Sí, l'Administració té sempre l'obligació de resoldre i respondre al sol·licitant

EFECTES

Quin és l'efecte de no contestar en termini una sol·licitud d'accés a la informació?

Apareix la figura del silenci administratiu i el seu sentit és desestimatori.

I això és així a causa de la a Sentència 104/2018, de 4 d'octubre de 2018, dictada pel Ple del Tribunal Constitucional, que va declarar la inconstitucionalitat i consegüent nul·litat d'un precepte autonòmic que, en el sentit exposat per les nostres normatives municipal i autonòmica, manté el criteri positiu del silenci.

Se segueix ací la línia indicada pel fonament jurídic tercer de la Resolució 55/2019, de 4 d'abril de 2019, del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (Expedient número 134/2018. Ponent: COTINO HUESO, Lorenzo).

Què pot fer el sol·licitant, en via administrativa, davant aquesta situació de falta de contestació?

Transcorregut el termini d'un mes sense que s'haja rebut contestació a la sol·licitud, si el termini no s'haguera ampliat o suspés, es pot presentar una reclamació pel silenci davant el nostre Consell de Transparència autonòmic, que decidirà si la informació ha de concedir-se.

Hi ha termini per a presentar una reclamació davant el nostre Consell de Transparència autonòmic quan no m'ha respost l'ajuntament?

No.

En aquest sentit el criteri interpretatiu 1/2016 del Consell de Transparència i Bon Govern conclou: “D'acord amb reiterada doctrina jurisprudencial i amb les previsions normatives contingudes en els articles 122 i 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, relatives a la interposició de recurs d'alçada i reposició, respectivament, respecte de resolucions presumptes, la presentació d'una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern enfront de la desestimació d'una sol·licitud d'accés a la informació per silenci no estarà subjecta a termini”.