Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimarts, 19 juny 2018

Ple municipal

Última actualització 02/03/2021

El Ple és l'òrgan que encarna la voluntat municipal i està integrat per tots els regidors.


Li corresponen, segons l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, tant potestats normatives (com seria l'aprovació de les ordenances municipals i el reglament orgànic de la corporació, la creació o supressió de municipis o l'alteració del terme municipal); com potestats de control sobre la resta dels òrgans municipals (moció de censura a l'alcalde i la qüestió de confiança plantejada pel mateix); potestats organitzatives (com seria l'acceptació de la delegació de competències fetes per altres administracions); potestats d'índole financera (com la determinació dels tributs municipals), i facultats en matèria processal (com el plantejament de conflictes de competència a altres administracions, l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la seua competència).El Ple pot delegar l'exercici de les seues atribucions en l'alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte algunes d'aquestes, com per exemple el control i la fiscalització als òrgans de govern o l'aprovació inicial del planejament general.


Les sessions ordinàries del Ple se celebren, segons el seu acord de data 22 de juny de 2015, l'últim dijous de cada mes a les 19 hores.

Actes del ple

Mocions