Accés a la informació

#DéniaTransparent

Divendres, 8 febrer 2019

Junta de govern local

Última actualització 16/03/2021

Vicent Grimalt Boronat
Alcalde. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Maria Josep Ripoll Berenguer
Portaveu, 1ª tinenta d'alcalde, regidora delegada en matèria de Territori i Qualitat Urbana. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Francesc Josep Roselló Sirerol
2n tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria d'Hisenda, Personal, Modernització i Promoció Econòmica. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
María Teresa Pérez Conejero
3ª tinenta d'alcalde i regidora delegada en matèria de Transició Ecològica. Alcaldessa de l'EATIM de La Xara. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Javier Guy Scotto di Tella Manresa
4t tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria de Protecció Ciutadana i amb delegació especial en matèria d'Igualtat i Diversitat i Sanitat Pública. Alcalde de l'EATIM de Jesús Pobre. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Elisabet Cardona Almiñana
5ª tinenta d'alcalde i regidora delegada en matèria de polítiques del major i delegació especial en la OMIC. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Raúl David García de la Reina Martínez
6é tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria Sociocultural. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Melania Ivars Rojas
7a tinenta d'alcalde, regidora delegada en matèria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i amb delegació especial en matèria de campanyes d'educació, gestió d'edificis escolars, prevenció d'addiccions i transparència. Grup polític PSPV-PSOE Dénia

La Junta de Govern Local té com a atribució pròpia i indelegable la d'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions, així com aquelles altres atribucions que li deleguen l'Alcalde o el Ple de la Corporació i les que expressament li assignen les lleis.

S'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del número legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple.

Sessions ordinàries tots els dimecres a les 13 hores (acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en sessió de 20 de juny de 2019)

Decret de l'Alcaldia 2021/67, de 28 de gener, sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local

Decret 2020/582, de 14 d’abril, de delegació d'atribucions de l'alcaldia en la junta de govern local després de l'avocació decretada per resolució 2020/538, de 16 de març, i de reactivació de diferents òrgans col·legiats.

Decret 2020/538, de 16 de març, d'avocació de les atribucions delegades per l'Alcaldia a la Junta de Govern Local amb motiu de la crisi sanitària

Decret de l'Alcaldia número 2019/674, de 17 de juny, sobre delegació d'atribucions de l'alcalde en la Junta de Govern Local

Actes