Accés a la informació

#DéniaTransparent

Atribucions delegades a Maria Josep Ripoll Berenguer

- Desenvolupament detallat del sòl Urbà:

    Projectes d'Urbanització

    Estudis de detall, plans d'actuació aïllada (PAA) i PAI.

    Xicotets projectes públics

- Ordenació Territorial:

    Ordenació territorial, VPO. Plans Parcials.

-    Grans Projectes Urbans, Grans Obres Públiques.

-    Disciplina Urbanística

-    Llicències urbanístiques i inspecció i policia urbanística

-    Activitats

-    Gestió de serveis comunitaris:

Brigada d'Obres

Departament industrial.

Consergeria i neteja

Cementeri (delegació especial a favor de JOSÉ DOMÉNECH MAHIQUES)

- Medi Ambient (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ):

Cicle integral de l'aigua

Educació ambiental

Control i vigilància de la qualitat ambiental i la contaminació

- Desenvolupament del clavegueram (delegació especial a favor de MARIO VIDAL SASTRE)

- Planificació i gestió de platges: platges i neteja (delegació especial a favor de JOSÉ DOMÉNECH MAHIQUES)

-    Planta de compostatge (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

-    Plantes de tractament de residus (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Neteja (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Eficiència energètica (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Camins rurals (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Agricultura i pesca (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Parcs i jardins (delegació especial a favor de JOSÉ DOMÉNECH MAHIQUES)

- Sanitat (plagues) (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Benestar animal (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)