Accés a la informació

#DéniaTransparent

Atribucions delegades a Francesc Josep Roselló Sirerol

- Hisenda:

    Formació del pressupost municipal i bases de la seua execució per a cada exercici econòmic (delegació especial a favor de RAFAEL CARRIÓ COMPANY)

    Desenvolupament de la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les bases d'execució vigents.

    Desenvolupament de la gestió tributària i de preus públics municipals conforme al pressupost aprovat per a cada exercici econòmic i a les ordenances fiscals vigents, incloses les facultats de: resoldre, mitjançant actes administratius, les reclamacions que efectuen els contribuents. Inspeccionar la gestió de tributs. Resoldre sobre les liquidacions definitives d'aquests. Ordenar la pràctica de les valoracions que procedisquen. Valoració definitiva de les obres realment executades: oficina tècnica de valoració.

    Aprovació de compromisos i reconeixement de drets d’ingressos.

Autorització, disposició i reconeixement d'obligacions de despeses inferiors a 15.000 €, exclòs IVA, o inferiors a 40.000 €, exclòs IVA, en cas de contractes menors d'obres.

    Tramitació d'expedients de modificació de crèdits. Incorporació de romanents de crèdit, baixes per anul·lació, ampliacions de crèdits i generació de crèdits per ingressos.

    Aprovació d'ajustos de crèdits per pròrroga automàtica dels pressupostos.

    Proposar els comptes justificatius dels pagaments a justificar, i de les indemnitzacions per raó del servei, concessió de bestretes de caixa fixa i de bestretes al personal.

    Ordenació de pagaments amb caràcter general i pagaments material.

    Aprovació de comptes de gestió recaptatòria.

    Proposar l'aprovació dels plans de disposició de fons elaborats per la tresoreria.

-    Tramitació amb proposta de resolució d'expedients de quotes d'urbanització, cànon d'urbanització i contribucions especials.

- Personal:

    Recursos humans i personal.

- Prevenció i riscos laborals.

- Control i seguiment d'empreses municipals

- Patrimoni

- OMIC (delegació especial a favor de MARTA GASCÓ JULIO)

- Arxiu administratiu

- Les competències com a òrgan de contractació dels contractes menors, qualsevol que siga la seua quantia, i dels contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat siga inferior a 15.000 €, excepte les d'inici dels expedients, juntament amb la memòria justificativa de la necessitat del contracte i de no alteració de l'objecte del mateix en els contractes menors que celebre l'Ajuntament de Dénia, respecte de les matèries que no depenguen de la seua àrea d'actuació.

- Modernització: Societat de la informació (informàtica i telecomunicacions) (delegació especial a favor de MARTA GASCÓ JULIO)

- Junta de compres

- Transparència (delegació especial a favor de MARTA GASCÓ JULIO)

- OAC: cens i estadístiques (delegació especial a favor de MARTA GASCÓ JULIO)