Accés a la informació

#DéniaTransparent

Atribucions delegades a Alexandra Gertrúdix Sánchez

- Medi Ambient:

        Cicle integral de l'aigua

        Educació ambiental

        Control i vigilància de la qualitat ambiental i la contaminació

- Neteja

- Eficiència energètica

- Camins rurals

- Agricultura i pesca

- Sanitat (plagues)

- Benestar animal