Accés a la informació

#DéniaTransparent

Atribucions delegades a Melania Ivars Rojas

- Benestar social:

    Serveis socials de base: PER, SAD, ajudes, campanyes, activitats i minusvalideses

    Cooperació i immigració

    Tapis i atenció a la discapacitat i dependència.

    Prevenció d'addiccions

    Escoleta Municipal

    Menors, família i discapacitat (gestió de la intervenció, inclús programes d’intervenció socioeducativa)

    Infància

    Igualtat i diversitat (delegació especial a favor de JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA)

    Centre social i Aules de la tercera edat: Ciutat amigable major (delegació especial a favor de MARTA GASCÓ JULIO)

- Residència d'ancians i Centre de dia

- Educació:

    Campanyes d'educació.

    Gestió d'edificis escolars