Accés a la informació

#DéniaTransparent

Atribucions delegades a Raúl David García de la Reina Martínez

- Cultura:

    Programació de campanyes pròpies de l'àrea.

    Programació cultural.

    Arxius i biblioteques.

    Museus i sales d'exposicions

    Casa de cultura

    Patrimoni històric i arqueologia.

    Auditori

- Festes

- Cooperació i relacions internacionals