Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Alcaldia

Última actualització 16/05/2023

L' Alcalde és el President de la Corporació, triat per i entre els Regidors en la sessió constitutiva de l'Ajuntament. Les competències de l'Alcalde estan delimitades en l'article 21 de la Llei de Bases del Règim Local. Són entre unes altres:

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Contractar dins de la seua competència.
 • Atorgar llicències.
 • Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost en vigor.
 • Exercir la prefectura superior de tot el personal.
 • Exercir la potestat sancionadora.
 • Dictar bàndols.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, Junta de Govern i altres òrgans col·legiats d'àmbit municipal.
 • Exercir accions judicials i administratives en defensa de l'Ajuntament també en matèries de la seua competència.
 • Dictar ordres, circulars o instruccions.

Revocació de la delegació d'atribucions de l'alcaldia en la regidora Alexandra Gertrúdix Sánchez

Delegacions de l'alcaldia en membres de la corporació. Text consolidat dels decrets

Decret 2020/582, de 14 d’abril, de delegació d'atribucions de l'alcaldia en la junta de govern local després de l'avocació decretada per resolució 2020/538, de 16 de març, i de reactivació de diferents òrgans col·legiats.

Decret 2020/538, de 16 de març, d'avocació de les atribucions delegades per l'Alcaldia a la Junta de Govern Local amb motiu de la crisi sanitària

Decret de l'Alcaldia número 2019/674, de 17 de juny, sobre delegació d'atribucions de l'alcalde en la Junta de Govern Local