Accés a la informació

#DéniaTransparent

Delegació d'atribucions de l'alcaldia en la Junta de Govern Local

A) EN MATÈRIA HISENDA

1.-Concessió de tota mena de subvencions que no figuren com a consignació nominativa en Pressupost, fins al límit legal de competències de l'Alcaldia.

2.- Autorització, disposició i reconeixement d'obligacions en quantia superior a 15.000 €, exclòs l’IVA, fins al límit legal de competències de l'Alcaldia.

3.- Autorització, disposició i reconeixement d'obligacions en adquisició de béns i drets de caràcter inventariable.

4.- Aprovació de la liquidació del Pressupost de cada exercici.

5.- Aprovació dels expedients per depuració de saldos comptables.

6.- Aprovació del pla de distribució anual de cobrança dels tributs de caràcter periòdic

7.- Adquisició i alienació de béns i drets que no superen el deu per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, amb subjecció als requisits i límits previstos en la legislació vigent.

B) EN MATÈRIA DE TURISME.

1.- Campanyes que no figuren nominativament en pressupost.

2.- Planificació i regeneració de platges.

3.- Aprovació del règim d'explotació i/o concessió per a ocupació temporal, instal·lacions i aprofitament especial de platges.

C) EN MATÈRIA SOCIOCULTURAL.

1.- Campanyes que no figuren nominativament en pressupost.

D) EN MATÈRIA DE BENESTAR SOCIAL

1.- Campanyes que no figuren nominativament en pressupost.

2.- Ingressos en residència d'ancians.

E) EN MATÈRIA DE PERSONAL

1.- Aprovació de l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla de personal aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treballs i distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques.

2.- Contractació de personal temporal, fins i tot quan es tracte de meres substitucions, excepte supòsits d'urgència.

3.- Jubilació del personal.

4.- Competències de concessió, resolució, reconeixement i autorització de les següents matèries:

- Assignacions provisionals de funcions al personal, sempre que impliquen la concessió de retribucions complementàries o gratificacions.

- Adscripcions temporals del personal a unitats orgàniques o funcionals diferents.

- Cessaments i renúncies de personal.

F) EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ.

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, i de serveis que no tinguen la consideració de contracte menor, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat siga igual o superior a 15.000 € i no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan la seua duració no siga superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

G) EN ALTRES MATÈRIES:

1.- Resolució d'expedients per responsabilitat patrimonial

2.- Ordenar l'execució de sentències fermes en matèries que no vengen atribuïdes a altres òrgans.