Accés a la informació

#DéniaTransparent

Delegació d'atribucions de l'alcaldia en membres de la corporació

I. Atribucions reservades a l’alcaldia:

- Premsa

- Protocol

- Gabinet alcaldia i elaboració, seguiment i control plans municipals i Agenda 2030

- Turisme:

    Campanyes de qualitat del desenvolupament turístic.

    Oficina de turisme. Promoció, atenció i informació.

    Relacions amb centre/s de turisme per a la qualificació professional.

- Ciutat creativa

- Participació ciutadana i bon govern (delegació especial a favor de JOSÉ DOMENECH MAHÍQUES)

II. Atribucions, generals i especials, delegades en membres de la corporació:

1.           En matèria de Joventut, Esports, Salud Pública, Habitatge i Normalització  a favor de RAFAEL CARRIÓ COMPANY:

- Esports (delegació especial a favor de VALENTÍN ALCALÁ MARTÍNEZ):

    Promoció i desenvolupament de proves esportives.

    Propostes de manteniment, conservació i ampliació d'instal·lacions esportives.

    Promoció i desenvolupament d'esports autòctons i per a minusvàlids.

    Iniciatives de promoció i desenvolupament de cursos, seminaris i campanyes de caràcter esportiu.

- Joventut (delegació especial a favor de VALENTÍN ALCALÁ MARTÍNEZ).

- Normalització lingüística.

- Salut Pública

- Habitatge

2.           En matèria de Territori i Qualitat Urbana i Transició Ecològica a favor de MARIA JOSEP RIPOLL BERENGUER:

- Desenvolupament detallat del sòl Urbà:

    Projectes d'Urbanització

    Estudis de detall, plans d'actuació aïllada (PAA) i PAI.

    Xicotets projectes públics

- Ordenació Territorial:

    Ordenació territorial, VPO. Plans Parcials.

-    Grans Projectes Urbans, Grans Obres Públiques.

-    Disciplina Urbanística

-    Llicències urbanístiques i inspecció i policia urbanística

-    Activitats

-    Gestió de serveis comunitaris:

Brigada d'Obres

Departament industrial.

Consergeria i neteja

Cementeri (delegació especial a favor de JOSÉ DOMÉNECH MAHIQUES)

- Medi Ambient (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ):

Cicle integral de l'aigua

Educació ambiental

Control i vigilància de la qualitat ambiental i la contaminació

- Desenvolupament del clavegueram (delegació especial a favor de MARIO VIDAL SASTRE)

- Planificació i gestió de platges: platges i neteja (delegació especial a favor de JOSÉ DOMÉNECH MAHIQUES)

-    Planta de compostatge (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

-    Plantes de tractament de residus (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Neteja (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Eficiència energètica (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Camins rurals (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Agricultura i pesca (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Parcs i jardins (delegació especial a favor de JOSÉ DOMÉNECH MAHIQUES)

- Sanitat (plagues) (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

- Benestar animal (delegació especial a favor de ALEXANDRA GERTRÚDIX SÁNCHEZ)

3.           En matèria de Promoció Econòmica a favor de MARIA JOSÉ GARCÍA ROSELLÓ:

 - Política d'ocupació

- CREAMA

- Escoles taller, programes de garantia social i mòduls de promoció

- Comerç, mercats i mercats ambulants

- Emprenedors

- Manteniment i PIME

4.           En matèria d'HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ A FAVOR DE FRANCESC ROSELLÓ SIREROL

- Hisenda:

    Formació del pressupost municipal i bases de la seua execució per a cada exercici econòmic (delegació especial a favor de RAFAEL CARRIÓ COMPANY)

    Desenvolupament de la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les bases d'execució vigents.

    Desenvolupament de la gestió tributària i de preus públics municipals conforme al pressupost aprovat per a cada exercici econòmic i a les ordenances fiscals vigents, incloses les facultats de: resoldre, mitjançant actes administratius, les reclamacions que efectuen els contribuents. Inspeccionar la gestió de tributs. Resoldre sobre les liquidacions definitives d'aquests. Ordenar la pràctica de les valoracions que procedisquen. Valoració definitiva de les obres realment executades: oficina tècnica de valoració.

    Aprovació de compromisos i reconeixement de drets d’ingressos.

Autorització, disposició i reconeixement d'obligacions de despeses inferiors a 15.000 €, exclòs IVA, o inferiors a 40.000 €, exclòs IVA, en cas de contractes menors d'obres.

    Tramitació d'expedients de modificació de crèdits. Incorporació de romanents de crèdit, baixes per anul·lació, ampliacions de crèdits i generació de crèdits per ingressos.

    Aprovació d'ajustos de crèdits per pròrroga automàtica dels pressupostos.

    Proposar els comptes justificatius dels pagaments a justificar, i de les indemnitzacions per raó del servei, concessió de bestretes de caixa fixa i de bestretes al personal.

    Ordenació de pagaments amb caràcter general i pagaments material.

    Aprovació de comptes de gestió recaptatòria.

    Proposar l'aprovació dels plans de disposició de fons elaborats per la tresoreria.

-    Tramitació amb proposta de resolució d'expedients de quotes d'urbanització, cànon d'urbanització i contribucions especials.

- Personal:

    Recursos humans i personal.

- Prevenció i riscos laborals.

- Control i seguiment d'empreses municipals

- Patrimoni

- OMIC (delegació especial a favor de MARTA GASCÓ JULIO)

- Arxiu administratiu

- Les competències com a òrgan de contractació dels contractes menors, qualsevol que siga la seua quantia, i dels contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat siga inferior a 15.000 €, excepte les d'inici dels expedients, juntament amb la memòria justificativa de la necessitat del contracte i de no alteració de l'objecte del mateix en els contractes menors que celebre l'Ajuntament de Dénia, respecte de les matèries que no depenguen de la seua àrea d'actuació.

- Modernització: Societat de la informació (informàtica i telecomunicacions) (delegació especial a favor de MARTA GASCÓ JULIO)

- Junta de compres

- Transparència (delegació especial a favor de MARTA GASCÓ JULIO)

- OAC: cens i estadístiques (delegació especial a favor de MARTA GASCÓ JULIO)

5.           En matèria Cultura a favor de RAÚL GARCÍA DE LA REINA MARTÍNEZ

- Cultura:

    Programació de campanyes pròpies de l'àrea.

    Programació cultural.

    Arxius i biblioteques.

    Museus i sales d'exposicions

    Casa de cultura

    Patrimoni històric i arqueologia.

    Auditori

- Festes

- Cooperació i relacions internacionals

6.           En matèria de SEGURETAT CIUTADANA A FAVOR DE JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA

- Seguretat ciutadana.

- Seguretat urbana i de l'edificació.

- Protecció civil, Creu Roja, Junta de seguretat, etc.

- Transport públic. Llicències.

- Gestió de la circulació

- Senyalització viària.

- Regulació d'aparcaments.

- Llicències de guals i entrades de vehicles a través de voreres i/o espais per als vianants.

- Vigilància i custòdia d'edificis, instal·lacions i persones.

- Control de l'ocupació via pública per activitats

- Fira de Tots els Sants.

- Mobilitat urbana

7.           En matèria d'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, MAJORS I EDUCACIÓ A FAVOR DE MELANI IVARS ROJAS

- Benestar social:

    Serveis socials de base: PER, SAD, ajudes, campanyes, activitats i minusvalideses

    Cooperació i immigració

    Tapis i atenció a la discapacitat i dependència.

    Prevenció d'addiccions

    Escoleta Municipal

    Menors, família i discapacitat (gestió de la intervenció, inclús programes d’intervenció socioeducativa)

    Infància

    Igualtat i diversitat (delegació especial a favor de JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA)

    Centre social i Aules de la tercera edat: Ciutat amigable major (delegació especial a favor de MARTA GASCÓ JULIO)

- Residència d'ancians i Centre de dia

- Educació:

    Campanyes d'educació.

    Gestió d'edificis escolars

III. La delegació de competències generals inclourà les següents potestats:

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis corresponents a les àrees respectives.

- Dictar decrets i resolucions corresponents a la gestió ordinària de l'àrea, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra actes dictats per aquest.

- Dictar decrets i resolucions corresponents a la gestió ordinària dels regidors amb delegació especial en matèries pròpies de l'àrea.

- Supervisar l'actuació dels regidors amb delegacions especials nomenats per l'Alcaldia per a comeses específiques incloses en l'àrea.

- Resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers, inclosa la potestat sancionadora en les matèries objecte de delegació.

- Promoció de campanyes pròpies de l'àrea i/o serveis

- Formular propostes per a contractació d'obres, serveis, subministraments i personal per al millor funcionament dels serveis.

- La competència com a òrgan de contractació d'inici dels expedients de contractes menors, qualsevol que siga la seua quantia, i dels contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat siga inferior a 15.000 €, juntament amb l'informe justificant de manera motivada la necessitat del contracte i de no alteració de l'objecte del mateix en els contractes menors que celebre l'Ajuntament de Dénia, dins de les matèries que depenguen de la seua àrea d'actuació.

IV. La delegació de competències especials abastarà les facultats de direcció, organització interna i gestió dels corresponents serveis, així com la de proposta motivada d'aprovació de despeses en l'àmbit respectiu de competències, excloent-se expressament les facultats d'organització interna i de resolució mitjançant actes administratius que afecten tercers.

Se subjectarà el regidor a la facultat de supervisió legal que correspon als regidors amb delegacions generals nomenats per l'Alcaldia en el que a comeses específiques incloses en l'àrea general respectiva es referisca.