Accés a la informació

#DéniaTransparent

Divendres, 8 febrer 2019

Junta de govern local

Revisat 19/06/2024

La Junta de Govern Local té com a atribució pròpia i indelegable la d'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions, així com aquelles altres atribucions que li deleguen l'Alcalde o el Ple de la Corporació i les que expressament li assignen les lleis.

 S'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del número legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple.

 Sessions ordinàries tots els dimecres a les 13 hores (acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en sessió de 23 de juny de 2023)

 El Ple no ha delegat cap competència en la Junta de Govern Local

Mitjançant decret de l'alcaldia número 2023/602, de 19 de juny, sobre delegació d'atribucions de l'alcaldia en la Junta de Govern Local, i el decret número 2023/886, de 17 de juliol, , i 2023/1156, de 5 de setembre, sobre rectificació d'errors, aquest òrgan va delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:

A) EN MATÈRIA HISENDA

1.-Concessió de tota mena de subvencions que no figuren com a consignació nominativa en Pressupost, fins al límit legal de competències de l'Alcaldia.

2.- Autorització, disposició i reconeixement d'obligacions en quantia superior a 15.000 €, exclòs l’IVA, fins al límit legal de competències de l'Alcaldia.

3.- Autorització, disposició i reconeixement d'obligacions en adquisició de béns i drets de caràcter inventariable.

4.- Aprovació de la liquidació del Pressupost de cada exercici.

5.- Aprovació dels expedients per depuració de saldos comptables.

6.- Aprovació del pla de distribució anual de cobrança dels tributs de caràcter periòdic

7.- Adquisició i alienació de béns i drets que no superen el deu per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, amb subjecció als requisits i límits previstos en la legislació vigent.

B) EN MATÈRIA DE TURISME.

1.- Campanyes que no figuren nominativament en pressupost.

2.- Planificació i regeneració de platges.

3.- Aprovació del règim d'explotació i/o concessió per a ocupació temporal, instal·lacions i aprofitament especial de platges.

C) EN MATÈRIA SOCIOCULTURAL.

1.- Campanyes que no figuren nominativament en pressupost.

D) EN MATÈRIA DE BENESTAR SOCIAL

1.- Campanyes que no figuren nominativament en pressupost.

2.- Ingressos en residència d'ancians.

E) EN MATÈRIA DE PERSONAL

1.- Aprovació de l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla de personal aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treballs i distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques.

2.- Contractació de personal temporal, fins i tot quan es tracte de meres substitucions, excepte supòsits d'urgència.

3.- Jubilació del personal.

4.- Competències de concessió, resolució, reconeixement i autorització de les següents matèries:

- Assignacions provisionals de funcions al personal, sempre que impliquen la concessió de retribucions complementàries o gratificacions.

- Adscripcions temporals del personal a unitats orgàniques o funcionals diferents.

- Cessaments i renúncies de personal.

F) EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ.

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, i de serveis que no tinguen la consideració de contracte menor, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat siga igual o superior a 15.000 € i no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan la seua duració no siga superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

G) EN ALTRES MATÈRIES:

1.- Resolució d'expedients per responsabilitat patrimonial

2.- Ordenar l'execució de sentències fermes en matèries que no vengen atribuïdes a altres òrgans.
 

Actes de les sessions de la junta de govern local