Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimarts, 3 juliol 2018

Límits d'accés

Última actualització 15/09/2023

Resolucions dictades aplicant algun dels límits d'accés previstos en l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.