Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 27 maig 2020

Participació pública en l'elaboració normes

Revisat 23/04/2024
 

CONSULTA PÚBLICA

Descripció

Té per objecte recaptar, durant 20 dies hàbils, l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte normatiu, en relació amb:

1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

2. La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.

3. Els objectius de la norma.

4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Qui pot participar?

Ciutadans, organitzacions i associacions

Quan pot participar?

Durant tot l'any, sempre que es trobe obert el corresponent tràmit

Passos a seguir

En aquest lloc del portal es podran consultar les diferents iniciatives normatives que es troben en fase de consulta.

En prémer sobre el corresponent projecte normatiu es mostrarà informació relacionada amb la seua tramitació, com les dates d'inici i fi de la consulta, a més de tota la documentació relacionada amb la mateixa (informes, memòries…)

Si el termini estiguera obert, es podrà participar de la següent manera:

1. A través de l'adreça electrònica transparencia@ayto-denia.es

2. Enviant un missatge a través del menú contacte del portal de la transparència

3. Emplenant el corresponent formulari i registrant-lo de manera presencial o telemàtica (en aquest supòsit serà necessari disposar d'un certificat electrònic).

INFORMACIÓ PÚBLICA I AUDIÈNCIA ALS INTERESSATS

Descripció

Una vegada aprovada inicialment la disposició normativa pel Ple, s'obrirà un període de 30 dies hàbils d'informació pública i audiència als interessats per a la presentació de reclamacions i suggeriments

Qui pot sol·licitar-lo

Ciutadans, organitzacions i associacions

Quan pot sol·licitar-lo

Durant tot l'any, sempre que es trobe obert el corresponent tràmit

Passos a seguir

En aquest lloc del portal de la transparència de Dénia es podran consultar les diferents iniciatives normatives.

Es pot introduir un terme relacionat amb la disposició en el cercador per a facilitar la seua localització.

En prémer sobre el corresponent projecte normatiu, es mostrarà informació relacionada amb la seua tramitació, com les dates d'inici i fi de la consulta i de l'audiència, a més de tota la documentació relacionada amb la mateixa (informes, memòries, text del projecte…)

Si el termini estiguera obert, es podrà participar de la següent manera:

Emplenant el corresponent formulari i registrant-lo de manera presencial o telemàtica (en aquest supòsit serà necessari disposar d'un certificat electrònic).

Normativa aplicable

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local