Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimarts, 19 juny 2018

Ple municipal

Revisat 17/06/2024
 

El Ple és l'òrgan que encarna la voluntat municipal i està integrat per tots els Regidors.

Li corresponen, segons l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, tant potestats normatives (com seria l'aprovació de les ordenances municipals i el reglament orgànic de la corporació, la creació o supressió de municipis o l'alteració del terme municipal); com a potestats de control sobre la resta dels òrgans municipals (moció de censura a l'Alcalde i la qüestió de confiança plantejada pel mateix); potestats organitzatives (com seria l'acceptació de la delegació de competències fetes per altres administracions); potestats d'índole financera (com la determinació dels tributs municipals), i facultats en matèria processal (com el plantejament de conflictes de competència a altres Administracions, l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la seua competència).El Ple pot delegar l'exercici de les seues atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte algunes d'elles, com per exemple el control i la fiscalització als òrgans de govern o l'aprovació inicial del planejament general.

El Ple en l'actualitat no té cap atribució delegada en l'Alcaldia ni en la Junta de Govern Local.

Les sessions ordinàries del Ple se celebren, segons el seu acord de data 23 de juny de 2023, els últims dijous de cada mes a les 19 hores.
 

Actes del Ple

Mocions