Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 25 agost 2021

Retribucions dels membres de la corporació

Última actualització 18/08/2023

El Ple municipal va adoptar, en sessió de 23 de juny de 2023, considerant el disposat pels articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, el següent acord:

- Aprovar la següent relació de càrrecs que s'exerciran amb dedicació exclusiva total o parcial:

            CÀRREC

TIPUS DE DEDICACIÓ

SOU BRUT

Alcalde

Completa

53.000,00 €

Delegació territori i qualitat urbana i transició ecològica

Completa

50.000,00 €

Delegació promoció econòmica

Completa

50.000,00 €

Delegació hisenda, personal, modernització

Parcial

40.000,00 €

Delegació cultura i festes

Completa

50.000,00 €

Delegació  joventut i esports

Parcial

25.000,00 €

Delegació especial transició ecològica

Completa

50.000,00 €

Delegació especial seguretat ciutadana

Completa

50.000,00 €

Delegació polítiques inclusives

Completa

50.000,00 €

             

Les retribucions es percebran en catorze pagues anuals.

- Les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats i dietes a percebre pels membres de la Corporació seran les següents, acordant realitzar, si escau, modificació de les bases d'execució del pressupost vigent en el pròxim ple que se celebre:

La indemnització a percebre pels regidors que no tinguen dedicació exclusiva (no alliberats) per raó de l'assistència a les reunions o sessions dels òrgans col·legiats que formen part, serà el següent:

· Ple i Junta de Govern Local: 250 euros, a excepció dels plens extraordinaris que no tindran indemnització.

· Comissions Informatives: 240 euros

· Consells no reglats: 80 euros

Les quantitats ressenyades tindran les següents limitacions:

a) No es podrà percebre per aquest concepte quantitat superior a 2.000 euros per mes per als regidors que forma part de la Junta de Govern Local, de 1.500 euros per mes per als regidors amb delegacions sense formar part de la Junta de Govern Local, i 1.000 euros per mes a la resta de regidors. Les anteriors limitacions s'incrementaran en 100 euros per als regidors que siguen portaveus titulars dels corresponents grups polítics.

b) En cas de celebrar-se dos o més sessions de Ple o de qualsevol altre òrgan col·legiat en un mateix dia natural, i no transcorrent entre la finalització d'una i l'inici de la següent almenys dues hores completes, es percebrà la quantia corresponent a una sola sessió.

- Els regidors que exerceixen els càrrecs amb dedicació exclusiva no percebran les quantitats establides per les assistències als òrgans col·legiats que formen part.

Retribucions brutes anuals

Corporació 2019-2023

Corporació 2015-2023