Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 20 juny 2018

Tinences d'alcaldia

Revisat 21/02/2024
 

Són designats -entre els membres de la Junta de Govern Local- i remoguts lliurement per l'Alcalde. Substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde.